Členství

united_kingdom_two_wavy_flags_64

Proč se stát členem ČAOPP?

Výhody pro členy v roce 2017

 1. Uvedení seznamu činností a odkazů na webové stránky člena v sekci Aktivity našich členů – inzerce.
 2. Možnost výroby banneru od společnosti Niarra Pro pro Vaše webové stránky a zveřejnění totoho banneru v sekci Aktivity našich členů – inzerce. Banner je zahrnut v ceně členského příspěvku.
 3. Slevy na startovém u akcí klubu ČAOPP (výši určí pořadatel).
 4. Přednost při přihlašování na školení nebo závody pod záštitou ČAOPP (zda školení, závody nebo obojí určí pořadatel).
 5. Možnost zúčastnit se soutěže Šampion ČAOPP.

Jak se stát členem ČAOPP?

 1. Stáhněte, vyplňte a vytiskněte si přihlášku – Přihláška do ČAOPP.
 2. Podepsanou přihlášku naskenujte a zašlete na e-mailovou adresu info@paseni.cz.
 3. Zaplaťte členský příspěvek na číslo účtu 2300953339/2010. Pro rok 2017 je stanoven členský příspěvek ve výši 400,- Kč. Jako Specifický symbol použijte 1. Jako Variabliní symbol použijte své členské číslo v ČAOPP. Pokud jste novým členem a členské číslo ještě nemáte, nechte pole VS prázdné. Do poznámky napište své jméno a příjmení.
 4. Po souhlasu výboru a připsání částky na účet vám bude na e-mail zasláno potvrzení o přijetí do ČAOPP.
 5. Na Vaši adresu bude zaslána členská kartička.
  Pozn.: ve vyjmečných případech lze po dohodě s výborem klubu odevzdat přihlášku a zaplatit členský poplatek na některé z akcí pořádané spolkem ČAOPP.

Logo ČAOPP

Členství v ČAOPP, z.s.

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami spolku a jeho činností.
 2. Členství ve spolku je dobrovolné a není na něj právní nárok.
 3. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas jednoho člena výboru.
 4. Člen spolku má právo:
  1. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  2. podílet se na praktické činnosti spolku.
 5. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. platit členské příspěvky
 6. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena výborem,
  5. nezaplacením členských příspěvků do konce každého kalendářního roku,
  6. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Čestné členství

 1. Čestné členství je ukládáno výborem na výborové schůzi.
 2. Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky.
 3. Čestný člen spolku má právo:
  1. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  2. podílet se na praktické činnosti spolku.
 4. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku,
  3. dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 5. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena výborem.